CHI NHÁNH VĂN PHÒNG LUẬT SƯ AN PHƯỚC

ANPHUOCLAW

Hotline

0904223779

Tư vấn Đầu tư

0904223779

Tư vấn Doanh nghiệp

04 3202 7979 (103)

Tư vấn Sở hữu trí tuệ

04 3202 7979 (102)

Thành lập doanh nghiệp

Luật An Phước cung cấp dịch vụ tư vấn, đại diện thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam

Bạn là cá nhân hay tổ chức đang có ý định thành lập một doanh nghiệp riêng cho mình để bắt đầu cho việc sản xuất, kinh doanh? Nhưng bạn đang gặp phải những vướng mắc liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, hay đơn giản là bạn đang mất quá nhiều thời gian và công sức trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp.

Trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp; doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Trình tự, thủ tục thành lập công ty Cổ phần tại Việt Nam

Công ty cổ phần phần là một loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Theo đó công ty cổ phần có những đặc điểm sau: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Trình tự, thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Việt Nam

Công ty THNN hai thành viên trở lên là doanh nghiệp được thành lập từ hai cá nhân hoặc tổ chức trở lên; số lượng thành viên không vượt quá 50; các thành viên liên đới chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết vào doanh nghiệp; Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần.

Trình tự, thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu, chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Trình tự, thủ tục thành lập công ty hợp danh tại Việt Nam

Công ty hợp danh là một loại hình doanh nghiệp đối nhân, có ít nhất hai thành là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn; công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.