Trang chủ Tra cứu pháp luật Hệ thống tra cứu pháp luật Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành

Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành

Quy định chung:

 • Luật Doanh nghiệp năm 2014
 • Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

Quy định về đăng ký, thành lập doanh nghiệp:

 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
 • Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp
 • Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
 • Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD năm 2015 hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp
 • Thông tư 127/2015/TT-BTC hướng dẫn cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp
 • Quyết định 1403/QĐ-TCT ban hành Quy trình phối hợp trao đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký kinh doanh
 • Nghị định 59/2002/NĐ-CP bãi bỏ một số giấy phép và thay thế một số giấy phép bằng phương thức quản lý khác
 • Thông tư liên tịch 32/2007/TTLT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN hướng dẫn tổ chức hoạt động của hội nghị người lao động trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn
 • Nghị định 06/2013/NĐ-CP quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

 

Hướng dẫn về quản lý sử dụng con dấu, lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu

 • Nghị định 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu
 • Công văn 9720/BKHĐT-ĐKKD năm 2015 về thông báo mẫu con dấu
 • Thông tư 193/2010/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
 • Thông tư 41/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 193/2010/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu

 

Quy định về thành lập, tổ chức lại, chuyển đổi, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 • Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
 • Nghị định 189/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
 • Nghị định 116/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
 • Thông tư 194/2013/TT-BTC hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 • Thông tư 26/2013/TT-BTNMT hướng dẫn việc xác định diện tích đất loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp quy định tại Điều 31 Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
 • Thông tư 118/2014/TT-BTC hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
 • Thông tư 127/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
 • Nghị định 172/2013/NĐ-CP thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
 • Quyết định 35/2013/QĐ-TTg Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
 • Thông tư 129/2015/TT-BTC về hướng dẫn trình tự, thủ tục xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu
 • Nghị định 194/2013/NĐ-CP về đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh
 • Quyết định 330/2005/QĐ-TTg về Quy chế bán đấu giá công ty nhà nước
 • Nghị định 25/2010/NĐ-CP về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên và tổ chức quản lý công tyTNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (Hết hiệu lực Khoản 6, Điều 20 Điều 26, Điều 30 Mục II)
 • Thông tư 79/2010/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi Công ty nhà nước thành Công ty TNHH một thành viên
 • Thông tư 138/2012/TT-BTC hướng dẫn phân bổ giá trị lơi thế kinh doanh đối với công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước
 • Nghị định 69/2014/NĐ-CP về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước

 

Quy định về tổ chức, hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp cụ thể:

 • Nghị định 87/2009/NĐ-CP về vận tải đa phương thức
 • Nghị định 89/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 87/2009/NĐ-CP về vận tải đa phương thức
 • Nghị định 130/2013/NĐ-CP về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích
 • Nghị định 93/2015/NĐ-CP về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh
 • Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo
 • Nghị định 110/2011/NĐ-CP về quản lý hoạt động thuê, mua tàu bay, động cơ, phụ tùng vật tư và dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, động cơ, phụ tùng vật tư tàu bay
 • Nghị định 73/2012/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
 • Thông tư 219/2015/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
 • Thông tư 04/2011/TT-BKHĐT về quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
 • Nghị định 01/2014/NĐ-CP về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam
 • Thông tư 06/2010/TT-NHNN hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi giấy phép, điều lệ của ngân hàng thương mại
 • Thông tư 34/2011/TT-NHNN hướng dẫn về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng
 • Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng
 • Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi
 • Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi
 • Thông tư 183/2011/TT-BTC hướng dẫn việc thành lập và quản lý Quỹ mở

 

Quy định về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh, đầu tư, kinh doanh có điều kiện:

 • Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
 • Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
 • Nghị định 124/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
 • Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo
 • Nghị định 167/2013/NĐ-CP xử phạt VPHC trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội

 

Trên đây chỉ là danh mục luật và một số văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Doanh nghiệp để Quý khách tham khảo. Quý khách có thể tra cứu nội dung chi tiết của từng văn bản hoặc tra cứu mở rộng thêm những văn bản khác tại: Cổng thông tin Quốc gia tra cứu miễn phí văn bản pháp luật và thủ tục hành chính.

Trong trường hợp Quý khách cần Chúng tôi hỗ trợ tra cứu pháp luật: Tìm kiếm văn bản; xem xét tính hiệu lực; các văn bản liên quan (văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản thay thế, văn bản được thay thế); thủ tục hành chính; phân tích các quy định của của một điều khoản; … Quý khách vui lòng truy cập vào mục: Luật sư hỗ trợ tra cứu pháp luật  và gửi câu hỏi cho Chúng tôi!

Liên hệ Luật Sư Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
024.222.55.266